Hajong Baybel App

Baybella Noya Niyâmrâ Hajong bhasa baneya ses nâyhoy, elaw baneya ase. Baybelra janibâ-bujibâ ba puribâge toy ey Baybel Appra toy tola phonni tamreya neba pay.

Androyid 4.1 Jelly Bean bokra, idâni tipik tamreya nebage.
Androyid 4.4 Kitkat bokra, idâni tipik tamreya nebage.
Androyid 5.1 Lollipop bokra, idâni tipik tamreya nebage.
Androyid 6.0 Marshmallow bokra, idâni tipik tamreya nebage.

 

baybel.jpg